OSMUSSAARE KODUKORD

Osmussaar on kodu selle elanikele (inimestele, taimedele ja loomadele), mistõttu kaitseala
külastajad ei tohi rikkuda saareelanike kodurahu ning peavad järgima põhimõtet, et nad ei jäta
endast kaitsealale midagi maha ega võta sealt ka midagi kaasa.
1. Osmussaarel järgitakse jätkusuutlikku eluviisi ja majandamisvõtteid ning välditakse
vastupidist.
2. Kogu kaitseala territooriumil võib viibida, korjata marju ja seeni, püüda kala
käsiõngega ning pidada jahti jahiloa olemasolul ja selleks ettenähtud ajal. Spinningu,
võrgu või traaliga kala püük on lubatud vastava loa olemasolul. Ilma jahiloata võib
jahtida kaitsealal minke ja rebaseid kaitseala valitseja igakordsel nõusolekul.
3. Kariloomade ning metsikute loomade ja lindude häirimine (sh tagaajamine, kinni
püüdmine, kinni hoidmine) on keelatud. Poegimisperioodil (märts – mai) ei tohi
tallega lambale läheneda. Läbides karjaaeda tuleb avatud värav enda järel taas
sulgeda. Karjaaedade lõhkumine pole lubatud.
4. Osmussaare floora ja fauna tasakaalu rikkumise nimel ei ole lubatud saarele tuua
uusi liike nende sinna asustamise või seal levitamise eesmärgil, välja arvatud
kaitseala valitseja soovitusel.
5. Kaitsealuste taimede (sh käpalised) noppimine, tallamine või kahjustamine muul
viisil on keelatud.
6. Loomade ja lindude häirimise ärahoidmiseks ei ole soovitav tuua saarele koeri. Kui
koera omanik on veendunud, et koer ei aja taga kariloomi ega ka linde, siis võib
koera tuua saarele juhul, kui teda seal lõa otsas hoitakse. Koera omanik vastutab
materiaalselt tekitatud kahju eest.
7. Osmussaare pankranniku tahtlik kahjustamine, kivististe eemaldamine ja kaasa
võtmine pole lubatud.
8. Klibuvallide ümberkujundamine, väljaspool kaardil tähistatud teid nendel
mootorsõidukiga sõitmine ja muul viisil kivide tahtlik ümberpaigutamine (nt
kuhjamine) pole lubatud, v.a saareelanike omatarbeks.
9. Neugrund-brecciade ja teiste rahnude kahjustamine (nt nende murendamine) pole
lubatud.
10. Telkimine ja lõkketegemine on lubatud ainult selleks ettenähtud ja ettevalmistatud
kohtades. Need kohad on märgitud matkakaardil.
11. Kaitseala kultuuriväärtuste kahjustamine pole lubatud.
12. Kogu prügi, mille saare külastajad saarel olles tekitavad, peavad külastajad mandrile
tagasi viima. Selleks on Dirhami sadamas prügikonteiner.
13. Varisemisohtlike objektide peal ja sees turnimine pole soovitav. Kui seda siiski
tehakse, vastutab oma tervise eest turnija ise või tema hooldaja antud hetkel.
14. Puude ja põõsaste (v.a paju- ja haavavõsa ning kibuvits) raiumine ja mahasaagimine
on keelatud, välja arvatud poollooduslike koosluste hooldamise eesmärgil
kooskõlastatult kaitseala valitsejaga.
15. Kaevude reostamine mistahes viisil on keelatud. Vett tohib neist võtta ainult puhaste
nõudega, pesemiseks tuleb minna kaevust eemale. Kaevu ei tohi kasutada jookide
või toitude jahutamiseks.